505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Adwokaci wspierają ratowników medycznych

Do naszej Kancelarii zgłosili się ratownicy medyczni z Łodzi, którzy poszukiwali adwokatów specjalizujących się w prawie medycznym. Praca ratowników w szpitalach psychiatrycznych jest trudna i wyczerpująca, niestety dla ministerstwa są oni niestety tylko „osiłkami”, którzy szarpią się z pacjentami. Dlatego też pozbawiono ich dodatków do wynagrodzeń, które otrzymują pozostali ratownicy. W imieniu ratowników podjęliśmy szereg działań, jednym z nich jest przygotowanie petycji do Ministra Zdrowia. Poniżej jej pełna treść:

 

Szanowny Panie Ministrze,

Jesteśmy ratownikami medycznymi, zatrudnionymi w jednym z łódzkich szpitali psychiatrycznych. Od lat, z poświęceniem i zaangażowaniem wykonujemy swoją pracę, zapewniając bezpieczeństwo pacjentom naszego szpitala. Wykonujemy te same czynności, co nasi koledzy - ratownicy, zatrudnieni w szpitalach innych, niż psychiatryczne.

Do zakresu naszych obowiązków należą w szczególności: czuwanie nad bezpieczeństwem chorych w obrębie Izby Przyjęć, reanimacje, podawanie leków, transport chorych na konsultacje (doprowadzanie lub przenoszenie pacjentów do karetki z oddziałów i po konsultacjach w odziały, przewożenie pacjentów karetką i doprowadzanie na miejsce konsultacji, przekazywanie i zabezpieczanie w czasie transportu dokumentacji medycznej, przemieszczanie chorych w obrębie komórek organizacyjnych szpitala), obecność podczas przyjęć chorych do szpitala w pomieszczeniach w których odbywa się przyjęcie, odprowadzanie nowy przyjętych chorych do oddziałów, a w razie potrzeby pomoc przy przyjęciu chorego w oddziale.

Dlatego też, za głęboko niesprawiedliwie i sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości określoną w art. 32 ust. 1 ustawy zasadnicznej, uważamy pozbawienie nas dodatków do wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2019 r.

Praca ratowników medycznych w szpitalach psychiatrycznych jest szczególnie wyczerpująca, mamy bezpośrednią styczność z pacjentami z zaburzeniami psychiatrycznymi, nierzadko będących pod wpływem środków psychoaktywnych, którzy charakteryzują się wysokim poziomem agresji. Udzielanie świadczeń medycznych w takich warunkach niesie za sobą ryzyko zagrożenia zdrowia, a nawet życia co jest dodatkowym obciążeniem w naszej codziennej pracy.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu doprecyzowanie § 16 ust. 4a załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019 poz. 34), poprzez dodanie do katalogu grup ratowników w stosunku do których można zastosować współczynniki korygujcie również ratowników medycznych udzielających świadczeń medycznych w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień realizowanych w warunkach stacjonarnych lub dziennych.

 

Z wyrazami szacunku,

Komisja Zakładowa Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Szpitala im. Józefa Babińskiego

https://www.petycjeonline.com/signatures/przywrocenie_dodatkow_do_wynagrodzenia_dla_ratownikow_medycznych_zatrudnionych_w_szpitalach_psychiatrycznych/

Słowa kluczowe: