505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Ogłoszenie upadłości przez byłego przedsiębiorcę

Sporą grupę osób, która zgłasza się do Kancelarii w Łodzi w celu uzyskania informacji dotyczących upadłości konsumenckiej, stanowią byli przedsiębiorcy, którzy w związku z prowadzeniem w przeszłości działalności gospodarczej, posiadają znaczne zadłużenie. Obawiają się, że fakt prowadzenia działalności gospodarczej, uniemożliwia im szansę na ubieganie się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na szczęście tak nie jest – byli przedsiębiorcy jak najbardziej mogą ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, co więcej, na znacznie korzystniejszych zasadach, niż miało to miejsce przed wejściem w życie nowelizacji prawa upadłościowego z 2020 roku.

Wykreślenie z CEIDG

Zanim jednak zostaną omówione korzyści, jakie przyniosła nowelizacja prawa upadłościowego, na wstępie zaznaczyć należy, że podstawowym warunkiem ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jest fakt bycia konsumentem. Przedsiębiorca staje się konsumentem po wykreśleniu wpisu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Oznacza to, iż nie wystarczy, aby przedsiębiorca zawiesił działalność, czy też jedynie faktycznie zaprzestał prowadzenia działalności. Wykreślenie z CEIDG jest zatem warunkiem obligatoryjnym, jeżeli chodzi o możliwość ubiegania się o upadłość konsumencką przez byłego przedsiębiorcę.

Jak było kiedyś?

Przed nowelizacją, kluczową kwestią dla ogłoszenia upadłości konsumenckiej przez byłego przedsiębiorcę było określenie chwili powstania stanu niewypłacalności (czyli utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące). Jeżeli więc stan niewypłacalności powstał jeszcze w czasie prowadzenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca miał obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności. Niebywale spora grupa przedsiębiorców nie miała pojęcia o istnieniu takiego obowiązku i wskazanego wniosku nie składała w wymaganym do tego terminie. Niestety, przed nowelizacją prawa upadłościowego, obowiązywała regulacja, która stanowiła, że sąd oddał wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jeżeli w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o upadłość konsumencką dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Co prawda, istniała jeszcze możliwość powoływania się na względy słuszności lub upływ 10 lat od powstania stanu niewypłacalności, jednakże z uwagi na trudności dowodowe i tak nie przynosiły one oczekiwanych efektów. W rezultacie, bardzo wielu byłych przedsiębiorców, traciło możliwość ubiegania się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a jeżeli już składali wnioski, to sąd je po prostu oddalał. Wskazywano, iż przyjęcie takiego rozwiązania jest wysoce niesprawiedliwe, a w sprawie interweniował sam Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak jest teraz?

Nowelizacja prawa upadłościowego, która weszła w życie w marcu 2020 roku, przyniosła bardzo korzystne rozwiązanie dla byłych przedsiębiorców. Na gruncie obecnie obowiązującego prawa, brak złożenia wniosku o upadłość przedsiębiorcy w terminie 30 dni od powstania stanu niewypłacalności, nie stanowi już przesłanki do oddalenia wniosku o upadłość konsumencką. Byli przedsiębiorcy mogą zatem śmiało korzystać z rozwiązania jakim jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej i starać się o umorzenie długów, również tych które powstały w czasie i w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. W dalszym ciągu należy jednak pamiętać o konieczności wykreślenia działalności z CEIDG.

Wielu byłych przedsiębiorców skorzystało z pomocy Kancelarii w Łodzi i ogłosiło upadłość konsumencką. Jeżeli jesteś byłym przedsiębiorcą i posiadasz zadłużenie, którego nie jesteś w stanie już spłacać, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Łodzi.

Słowa kluczowe: