505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Wniosek o upadłość konsumencką

W poprzednich wpisach staraliśmy się ogólnie przybliżyć, czym jest upadłość konsumencka. W tym wpisie natomiast zostanie omówione, jak krok po kroku dłużnik powinien wypełnić wniosek o upadłość konsumencką. Chociaż na pierwszy rzut oka, może się to wydawać całkiem proste, to często bez pomocy adwokata czy radcy prawnego specjalizującego się w upadłości konsumenckiej, wypełnienie wniosku może sprawić duży problem. Dzięki temu wpisowi, będziesz mógł ocenić, czy poradzisz sobie sam, czy wolisz, żeby profesjonalista zrobił to za ciebie. Wniosek o upadłość konsumencką składa się na odpowiednim formularzu.

Jak wypełnić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Na początku należy wskazać sąd, do którego wniosek jest kierowany. Sądem właściwym do złożenia wniosku o upadłość konsumencką jest sąd rejonowy (upadłościowy) właściwy dla miejsca zamieszkania dłużnika, np. Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIV Wydział d/s Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych.

Następnie, we wniosku należy wszelkie dane identyfikujące dłużnika takie jak imię, nazwisko, PESEL, NIP (tę informację podają jedynie osoby, które posiadały taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku), adres zamieszkania oraz żądanie wniosku. Dłużnik może być reprezentowany przez przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Ich dane identyfikujące również muszą znaleźć się we wniosku. Ponadto, należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający umocowanie do złożenia wniosku o upadłość w imieniu dłużnika.

Kolejną kwestią jest wskazanie aktualnego i zupełnego wykazu majątku dłużnika. W tym miejscu dłużnik musi wypunktować i opisać cały swój majątek. Ponadto, należy wskazać informacje, czy na danym składniku majątku ustanowiono zabezpieczenie (np. hipotekę na nieruchomości), datę ustanowienia zabezpieczenia. Następnie, należy wpisać samodzielnie oszacowaną wycenę danego składnika oraz miejsce, w którym się znajduje. Takimi składnikami będą przede wszystkim nieruchomości, samochody, wartościowa biżuteria, papiery wartościowe, sprzęty AGD i RTV, środki pieniężne w gotówce. Jeżeli dłużnik gromadzi pieniądze na rachunkach bankowych, powinien wskazać nazwę oraz adres banku, gdzie rachunek jest prowadzony, oraz wysokość zgromadzonych na nim pieniędzy. Jeżeli dłużnik sam posiada jakiś dłużników, to również zamieszcza tę informację we wniosku, poprzez wskazanie imienia i nazwiska (nazwy podmiotu), adres oraz wysokość przysługującej mu wierzytelności.

Bardzo ważnym jest to, że brak jakiegokolwiek majątku, nie stanowi przesłanki negatywnej ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Niebywale istotną częścią wniosku o upadłość konsumencką jest spis wierzycieli. W tym miejscu należy wskazać wszystkie podmioty, względem których dłużnik zalega z płatnościami zobowiązań – ich nazwy, adresy, wysokość wierzytelności oraz termin zapłaty. Bardzo ważnym jest wskazanie we wniosku wierzycieli aktualnych - jeżeli pożyczka, która pierwotnie została zaciągnięta w banku, została sprzedana do funduszu sekurytyzacyjnego – we wniosku musi się znaleźć nazwa i adres tego funduszu. W przypadku zatajenia jakiegokolwiek długu, dłużnik poprzez własne nieprzemyślane działanie traci możliwość umorzenia tego długu na drodze postępowania upadłościowego. Ponadto, posiadanie tylko jednego wierzyciela, nie stanowi przeszkody w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Kolejną rubryką jest spis wierzytelności spornych. W tym miejscu dłużnik wskazuje dane podmiotów, co do których kwestionuje bądź to istnienie danego długu lub też samą wysokość zadłużenia. Należy również zaznaczyć zakres, w jakim dłużnik kwestionuje istnienie danej wierzytelności.

Następnie, dłużnik wskazuje informacje o wszelkich osiągniętych przychodach w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Będą to informacje takie jak tytuł uzyskania danego przychodu, np. wynagrodzenie za pracę, emerytura, świadczenie rodzinne, darowizna oraz wartość tego przychodu. Ponadto, jeżeli przykładowo, wynagrodzenie dłużnika objęte jest egzekucyjną komorniczą, dłużnik ma obowiązek taką informację podać.

We wniosku o upadłość konsumencką należy również wskazać informacje o kosztach poniesionych na utrzymanie dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu w okresie ostatnich 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Będą to wszelkie koszty związane z zakupem żywności, leków, opłacenia wizyt u lekarza, rachunków za media, wszelkie opłaty za Internet, telefon, opał itd.

W następnych rubrykach, dłużnik musi podać, czy w ciągu 12 miesięcy przed złożeniem wniosku dokonywał czynności prawnych których przedmiotem były nieruchomości, akcje, udziały w spółkach lub ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10.000 zł. Krótko mówiąc, dłużnik musi podać, czy w podanym okresie wyzbywał się swojego majątku, czy nie.

Obok spisu wierzycieli, bardzo istotną częścią jest uzasadnienie wniosku. W tym miejscu dłużnik podaje informacje dotyczące swojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej, jak również co spowodowało popadnięcie w stan niewypłacalności oraz jak wyglądała sytuacja majątkowa w momencie zaciągania zobowiązań.

W końcowych rubrykach wniosku o upadłość konsumencką, należy powołać wszystkie dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu. Każdy z dowodów należy opisać i wskazać fakt, który dany dowód ma potwierdzić. Dowodami będą wszelkie dokumenty potwierdzające istnienie i wysokość zadłużenia (pisma z sądu, wezwania do zapłaty), ale również dokumentacja medyczna, jeżeli dłużnik chce wykazać swoją chorobę czy też zaświadczenie o zarobkach. Następnie dłużnik wymienia wszystkie załączniki dołączone do wniosku.

Na samym końcu dłużnik podpisuje wniosek – składa oświadczenie. że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, wpisuje datę złożenia wniosku, oraz opcjonalnie swój numer telefonu.

Opłata od wniosku o upadłość konsumencką

Wniosek podlega opłacie w wysokości 30 zł, którą można uiścić bezpośrednio w sądzie lub przelać na rachunek bankowy sądu.

Może się wydawać, że wypełnienie wniosku o upadłość konsumencką wcale nie jest trudne, jednak wbrew pozorom, poprawne uzupełnienie wszystkich rubryk może okazać się zadaniem, z którym nie każdy będzie w stanie sam sobie poradzić. Dlatego też warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego, specjalizującego się w upadłości konsumenckiej. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Łodzi.

Słowa kluczowe: