505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Oddłużanie

Adwokat Piotr Majewski oraz adwokat Sebastian Głogowski reprezentują dłużników przeciwko którym wierzyciele wystąpili o zapłatę. Oferujemy również pomoc dłużnikom na etapie przedsądowym w celu uniknięcia  długich i kosztownych postępowań.

Oddłużanie jest procesem polegającym na likwidacji długów poprzez ich spłatę lub doprowadzenie do umorzenia posiadanych długów. Działania umożliwiające oddłużenie to m.in.:

Zatem jakie istnieją sposoby oddłużania?

  1. Upadłość konsumencka – jest to postępowanie sądowe dla konsumentów (czyli osób, które nie prowadzą działalności gospodarczej), którzy stali się niewypłacalni. Według art. 11.1. Prawa upadłościowego, dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Domniemywa się, że dłużnik utracił tę zdolność, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Aby możliwym było skorzystanie z możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dłużnik musi spełniać określone kryteria: być osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, mieć stałe źródło dochodu, nie posiadać majątku, być trwale niewypłacalnym, a do niewypłacalności nie doprowadzić umyślnie. Na skutek upadłości długi upadłego zostaną umorzone po ogłoszeniu upadłości przez sąd, przeprowadzeniu likwidacji majątku i wykonaniu Planu Spłaty Wierzycieli. Nie podlegają umorzeniu zobowiązania o charakterze alimentacyjnym, zobowiązania wynikające z rent z tytułu odszkodowania za wywołanie choroby, niezdolności do pracy, kalectwa lub śmierci, zobowiązania do zapłaty orzeczonych przez sąd kar grzywny, a także do wykonania obowiązku naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, zobowiązania do zapłaty nawiązki lub świadczenia pieniężnego orzeczonych przez sąd jako środek karny lub środek związany z poddaniem sprawcy próbie, jak również zobowiązania do naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem oraz zobowiązania, których upadły umyślnie nie ujawnił, jeżeli wierzyciel nie brał udziału w postępowaniu.
  2. Negocjacje z wierzycielem – rozmowy z wierzycielem umożliwiające rozłożenie długu na raty bądź zmniejszenie dotychczasowych miesięcznych rat;
  3. Konsolidacja zobowiązań – połączenie wszystkich należności w jedno zobowiązanie w taki sposób, że ostatecznie dłużnik płacić będzie jedną ratę miesięcznie;
  4. Przerwa w spłacaniu – dotyczy tych dłużników, którzy mają kredyty w bankach;
  5. Przedawnienie długów – kodeksowy termin przedawnienia roszczeń wynosi 6 lat od dnia powstania obowiązku zapłaty należności. Trzyletnie termin przedawnienia roszczeń obowiązuje wobec wszelkich należności z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu płatności okresowej. Z chwilą przedawnienia się roszczeń, po stronie dłużnika nie ma już obowiązku spłaty długu, ale jeżeli jednak spełniłby on świadczenie po upływie terminu przedawnienia, nie przysługują mu żadne sądowe środki dochodzenia tego świadczenia (dłużnik nie może żądać zwrotu świadczenia).

Nakaz zapłaty a oddłużanie

Z szeroko rozumianym „pojęciem oddłużanie” nieodłącznie  związane jest zapobieganie dalszemu zadłużaniu a także weryfikacja zgłaszanych roszczeń, tak aby do zapłaty pozostawały jedynie te bezsporne. Dlatego też, otrzymując skierowany przeciwko sobie nakaz zapłaty z którym się nie zgadzamy należy natychmiast  wnieść  do sądu sprzeciw/zarzuty od nakazu zapłaty, w czym skutecznie może pomóc adwokat lub radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym, w tym w sprawach związanych z oddłużaniem.

Oddłużanie

Oddłużanie to dosyć nowe pojęcie w obrocie gospodarczym, ale warto przyjrzeć się mu nieco bliżej, zwłaszcza, że obecnie działa wiele firm oferujących łatwo dostępne kredyty, których spłacanie nie jest tak łatwe, jak przedstawiają to pożyczkodawcy. Jaka jest rola adwokata w procesie oddłużania?