505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Oddłużanie

Oddłużanie jest procesem polegającym na likwidacji długów poprzez ich spłatę lub doprowadzenia do umorzenia już posiadanych długów. Jedną z form oddłużania jest dokładne przeanalizowanie swoich wymagalnych zobowiązań i sprawdzenie, czy któreś z nich nie uległo przedawnieniu. W tym celu można skorzystać z usług adwokata, ale można również dokonać analizy samemu.

Co można zyskać dzięki oddłużaniu?

Jeżeli już zdecydujesz się na profesjonalną pomoc adwokata w zakresie oddłużania, pierwszym krokiem do skutecznego umorzenia długów będzie przedstawienie przez prawnika indywidualnego planu działania. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie wypracowanie porozumienia między wierzycielem a dłużnikiem.
W porozumieniu najczęściej zawierane są propozycje nowych warunków spłaty zaległych zobowiązań,
a w szczególności: rozłożenie płatności na raty, umorzenie części długu, obniżenie oprocentowania, czy też anulowanie odsetek. Kancelaria prawna będzie Cię reprezentować w toku negocjacji z wierzycielem oraz czuwać nad zgodnością z prawem czynności podejmowanych wobec Ciebie przez komornika, czy też firmy windykacyjne.
W sprawach związanych z oddłużaniem pomoc adwokata nierzadko okazuje się nieoceniona ze względu na to, że takie postępowania zwykle są zawiłe i skomplikowane, a zatem dłużnik nie zawsze poradzi sobie sam.

Co to znaczy, że zobowiązanie jest wymagalne?

Oznacza to, że termin płatności świadczenia w danym zobowiązaniu już minął, ale zobowiązanie nie zostało ani umorzone ani przedawnione. Z punktu widzenia wierzyciela, wymagalność jest tożsama z możliwością domagania się spełnienia świadczenia przed sądem.

Czym jest przedawnienie?

Najogólniej, przedawnienie to instytucja prawa cywilnego umożliwiająca uchylenie się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu, chyba że dłużnik zrzeka się skorzystania z zarzutu przedawnienia. Należy pamiętać, że zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne. Nowelizacja Kodeksu cywilnego z 9 lipca 2018 roku skróciła podstawowy termin przedawnienia z 10 na 6 lat, natomiast termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej pozostaje niezmieniony i nadal wynosi 3 lata. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Jeżeli wymagalność zależy od dokonania określonej czynności przez uprawnionego, bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stałoby się wymagalne, gdyby uprawniony podjął czynność w najwcześniej możliwym terminie. Koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż 2 lata.

Nowelizacja także wprowadziła odmienne zasady w stosunkach z konsumentami. Po dodaniu § 2¹ do art. 117 KC okazuje się, że po upływie terminu przedawnienia przedsiębiorca nie będzie mógł się domagać zaspokojenia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi. Zatem z chwilą upływu terminu przedawnienia roszczenie przekształci się z zobowiązanie naturalne – dług nadal będzie istniał, ale wierzyciel nie będzie mógł go dochodzić przed sądem. Natomiast od strony dłużnika spełnienie świadczenia będzie miało charakter dobrowolny, ale jeżeli już zostanie spełnione, dłużnik nie będzie mógł się domagać zwrotu. W praktyce oznacza to, że jeśli przedmiotem sporu będzie roszczenie przysługujące przeciwko konsumentowi, sąd będzie obowiązany z urzędu badać, czy upłynął termin przedawnienia takiego roszczenia.

Zatem, przedawnienie jest jednym z podstawowych zarzutów, jakimi możesz się bronić jako dłużnik w razie wystąpienia przez wierzyciela z powództwem o roszczenie, które już uległo przedawnieniu. Zarzut przedawnienia najlepiej podnieść przy dokonywaniu pierwszej czynności procesowej. Sporządzenie takiego pisma nie jest skomplikowane, niemniej jednak ogólnie w kwestii oddłużania warto zgłosić się do adwokata aby uniknąć nieporozumień i omyłek.

Jak przedstawiają się terminy przedawnienia w konkretnych rodzajach umów?

Słowa kluczowe: oddłużanie adwokat łódź, dobry adwokat łódź, skuteczny adwokat łódź, dług adwokat łódź, adwokat w łodzi, sprawdzony adwokat w łodzi, adwokat zgierz, adwokat od zadłużenia łódź, kancelaria adwokacka łódź, kancelaria adwokacka zgierz, chwilówki łódź