505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Odszkodowanie za wywłaszczenie związane z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego – CPK.

Z najnowszych doniesień i spekulacji medialnych dotyczących budowy megalotniska pomiędzy Łodzią, a Warszawą, wynika iż budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego odbędzie się bez opóźnień. Pomimo rozprzestrzeniającej się pandemii koronowirusa, rząd nie wstrzymuje przygotowań do budowy lotniska w Baranowie, gdyż jak wskazuje inwestycja ta przyczyni się do wyjścia z kryzysu gospodarczego związanego z szerzącym się obecnie koronawirusem powodującym chorobę COVID-19.

Aby lotnisko wraz z infrastrukturą mogło powstać niezbędne są nieruchomości gruntowe, na których będzie ono zlokalizowane. Przyjęto, iż będzie to obszar mieszczący się na terenach: Baranów, Mszczonów oraz Teresin znajdujących się w centralnej Polsce.

Poniżej w wielkim skrócie postaram się zwrócić uwagę na procedurę wywłaszczenia z nieruchomości oraz uzyskania stosownego odszkodowania lub nieruchomości zastępczej. Proszę pamiętać, iż w razie wszelkich wątpliwości adwokat z prowadzonej przez nas Kancelarii może służyć Państwu pomocą przy tym skomplikowanym procesie, który zgodnie z uchwaloną specustawą ma przebiegać w wyjątkowo krótkim czasie.  Posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia pozwoli uzyskać należne odszkodowanie za wywłaszczenie w związku z inwestycją w gminie Baranów.        

Procedura wywłaszczenia– kilka uwag wstępnych.

I. Jednym z najważniejszych rozstrzygnięć w interesującej nas sprawie będzie decyzja wydana na wniosek spółki Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK. Przedmiotowa decyzja określi m. in.:

Podkreślenia wymaga, iż na postawie tej decyzji następuje lokalizacja inwestycji. Stanowi podstawę do dokonywania wpisów w księdze wieczystej i w katastrze nieruchomości. Należy mieć na uwadze, iż z chwilą gdy decyzja stanie się ostateczna to następują ustawowo określone skutki jak np. podział i scalenie nieruchomości w liniach rozgraniczających teren inwestycji oraz kluczowy w Państwa interesie polegający na zobowiązaniu do wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń oraz uprawniający do faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie przez Spółkę CPK, a także najważniejszy w postaci utraty prawa własności do nieruchomości.

Uwaga!

W dniu, w którym ww. decyzja stała się ostateczna następuje przejście prawa własności Państwa nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.

Państwa nieruchomości określone w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, stają się własnością Skarbu Państwa za odszkodowaniem.

 

Ponadto z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK stała się ostateczna wygasają: użytkowanie wieczyste, ograniczone prawa rzeczowe oraz trwały zarząd, ustanowione na nieruchomości wywłaszczanej (wygasają także za odszkodowaniem).

       

II. Przebieg postępowania - czyli diabeł tkwi w szczegółach (no i jak to w prawie bywa – w terminach). W tym miejscu zaznaczę, iż mamy do czynienia ze specustawą, gdzie procedury administracyjne są uregulowane w sposób szczególny i wyłączone są ze stosowanie niektóre z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

W sprawie mamy dwa zasadnicze terminy początkowe od których liczone są Państwa prawa i obowiązki. Pierwszy z nich został już wskazany powyżej i jest to ostateczność decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

Drugi kluczowy termin to dzień doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK. Może się wydarzyć tak, iż Państwo nie otrzymają decyzji, a jedynie zawiadomienie o jej wydaniu. Na zawiadomienie nie przysługuje odwołanie.

Z dniem doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie CPK, wszczyna się postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości. Jest to moment, w którym zalecam skontaktowanie się z adwokatem celem zapewnienia profesjonalnej pomocy w procedurze wywłaszczeniowej co ma zagwarantować Państwu uzyskanie odszkodowania w zadowalającej wysokości (ewentualnie odpowiedniej nieruchomości zastępczej).

A zatem dla Państwa poczynań jest to termin startowy. Od tego dnia mają Państwo 14 dni na podjęcie trudnej decyzji w sprawie wyboru rekompensaty za wywłaszczenie i poinformowanie o niej spółki. Do wyboru są dwie opcje: nieruchomość zastępcza lub odszkodowanie w trybie negocjacji. W zawiadomieniu ponadto będzie informacja o terminie wydania nieruchomości na rzecz CPK, możliwości wydania nieruchomości w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, co uprawnia do powiększenia wysokości odszkodowania o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. Warto pamiętać, iż
wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość lub jej część. Jeżeli wywłaszczeniem objęta jest część nieruchomości, a pozostała część nieruchomości nie nadaje się do wykorzystywania w dotychczasowy sposób albo zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem, na żądanie właściciela lub użytkownika wieczystego Inwestor nabywa pozostałą część, w drodze umowy, na rzecz Skarbu Państwa.

Od powyżej wskazanego terminu – dnia otrzymania zawiadomienia – zaczyna biec 120 dniowy termin do wydania nieruchomości. Obowiązek wydania nieruchomości podlega egzekucji administracyjnej. Dodatkowo zaznaczyć trzeba, iż do niektórych nieruchomości termin ten może być skrócony lub mogą Państwo wydać nieruchomość we wskazanym powyżej terminie 30 dniowym.

A zatem podsumowując w wielkim skrócie:

•           14 dni na wybór sposobu odszkodowania;

•           120 dni na wydanie nieruchomości;

 

Procedura odszkodowawcza, czyli jak uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie w związku z budową lotniska.

            Jak już wspomniałem powyżej w gąszczu przepisów i zawiłej prawnej procedury warto powierzyć swoje sprawy Kancelarii celem zapewnienia Państwu opieki prawnej na wysokim poziomie celem zapewnienia Państwu wypłaty słusznego, niezaniżonego odszkodowania. Najdogodniejszy, a zarazem już późny moment na rozpoczęcie współpracy przez naszą Kancelarię z Państwem jest to dzień otrzymania wspomnianego zawiadomienia. Dlatego też w miarę możliwości zachęcam do nawiązania współpracy wcześniej – bez oczekiwania na doręczenie zawiadomienia zwłaszcza, iż obecnie w kraju panuje stan epidemii związany z koronawirusem i nie ma gwarancji, iż urzędowa korespondencja będzie przychodziła do Państwa bez zastrzeżeń, a realizowane przedsięwzięcie jest na skalę masową jakiej jeszcze w Polsce nie było gdyż mówi się o powstaniu nowego miasta w centrum kraju. W tym

            Do wyboru są dwa sposoby odszkodowania:

  1. Nieruchomość zastępcza.
  2. Odszkodowanie pieniężne.

Wartość nieruchomości określa rzeczoznawca majątkowy w formie operatu szacunkowego.

Ad. 1.

Spółka Celowa zobowiązana jest do przedstawienia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu przynajmniej dwóch propozycji nieruchomości zamiennych. W przypadku akceptacji zostaje zawarta umowa przenosząca prawa nieruchomości zamiennej.

 

Ad. 2.

Spółka Celowa zobowiązana jest do przedstawienia właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu propozycji wysokości odszkodowania na podstawie wyników ekspertyzy rynku nieruchomości.

Co do zasady zapłata odszkodowania następuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja (lub pisemne uzgodnienie) ustalająca odszkodowanie stała się ostateczna. W tym miejscu podkreślenia wymaga, iż naszą rola jako Państwa pełnomocnika jest wywalczenie odpowiedniego odszkodowania, gdyż jest ono bardzo często zaniżane przez organy wywłaszczające.

Uwaga:

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania nie udało się zawrzeć umowy przeniesienia prawa do nieruchomości zamiennej lub uzgodnić wysokości odszkodowania, negocjacje podlegają zakończeniu, a ustalenie odszkodowania następuje w drodze decyzji wydanej przez wojewodę.

Odszkodowanie za wywłaszczenie w związku z budową CPK - podsumowanie

Mam nadzieję, iż w telegraficznym skrócie zostały przedstawione Państwu najważniejsze informacje związane z wywłaszczeniem pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego. Starałem się zwrócić uwagę na terminy oraz konieczne czynności jakie należy podjąć w tej nierównej walce gdzie po przeciwnej stronie stoi uprzywilejowany aparat Państwa. Nie można pomijać, iż bardzo często dochodzi do sytuacji, iż wywłaszczani obywatele będą wyzbywać się na rzecz budowy lotniska dorobku swojego życia o czym aparat państwowy zdaje się milczeć przy szacowaniu wartości Państwa domów i gruntów. Dlatego jeszcze raz zachęcam do korzystania z pomocy naszej kancelarii specjalizującej się w sprawach odszkodowawczych celem zapewnienia Państwu profesjonalnej pomocy przy ubieganiu się o słuszne – wysokie odszkodowanie. W odróżnieniu od firm odszkodowawczych jesteśmy kancelarią adwokacką, więc macie Państwo pewność, że Wasza sprawa będzie prowadzona przez wykwalifikowanego prawnika posiadającego odpowiednie doświadczenie. Jednocześnie nie musicie obawiać się wyższych kosztów niż w firmie odszkodowawczej, gdyż firma odszkodowawcza jest tylko pośrednikiem i musi zatrudniać innych prawników. Nasza kancelaria adwokacka działa bez pośredników, co pozwala zapewnić ceny na konkurencyjnym poziomie.  

  Łódź, adwokat Sebastian Głogowski

 

Zachęcamy również do lektury artykułu poświęconego kwestii odszkodowania za wywłaszczenie pod budowę Koleii Dużych Prędkości, czy inwestycji towarzyszącej CPK:

 https://gm-adwokaci.pl/odszkodowanie-wywlaszczenie

 

 

 

Słowa kluczowe: odszkodowanie za budowę lotniska, odszkodowanie za wywłaszczenie, odszkodowanie CPK, baranów odszkodowanie, adwokat od odszkodowań, wywłaszczenie odszkodowanie