505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Zwrot za nadpłacone raty kredytu we frankach

Czy jest możliwy zwrot za nadpłacone raty kredytu we frankach?

Wziąłeś kredyt we frankach lub innej walucie obcej, ale masz podejrzenia, że umowa kredytu zawarta z Bankiem w dość niejasny sposób określa zasady wyliczania wysokości spłacanych rat? Czy wiesz, że wiele z umów zawiera sformułowania niedozwolone, mogące skutkować zwrotem nadpłaconych rat kredytu?

Sprawdź, czy należysz do tej grupy.

Oto plan, który w kilku punktach przeprowadzi przez wstępną analizę zapisów umowy kredytowej i pozwoli sprawdzić, czy możesz liczyć na zwrot pieniędzy:

1)      Zacznij od ponownego przeczytania swojej umowy kredytowej. Jeśli znajdziesz w niej zapis, iż spłacasz raty po kursie ustalanym przez bank, np. „kurs z tabeli banku”, zamiast bardziej precyzyjnego „kurs z tabeli NBP powieszony o X groszy” lub po prostu „po kursie ustalonym przez NBP”, bardzo możliwe, że właśnie znalazłeś w swojej umowie zapis zakwestionowany przez Sąd. Dla przykładu Sąd Okręgowy w wyroku z 3.04.2018 roku, sygn. akt. XXV C 1926/16, uznający podobne do w/w zapisy, za klauzule niedozwolone (abuzywne).

W zależności od tego, w jakim banku zaciągnąłeś kredyt, zapisy mogą wyglądać różnie. Najczęściej chodzi o klauzule przeliczeniowe, zgodnie z którymi przeliczenie waluty następuję wg tabeli kursu waluty obowiązującej w danym banku, na które klient nie ma żadnego wpływu.

Poniżej kilka przykładów, które powinny przykuć Twoją uwagę:

BANK BZ WBK:

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 (czyli w przypadku wypłaty kredytu w walucie polskiej) stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualną Tabelę kursów) obowiązujący w (…) S. A. w dniu realizacji zlecenia płatniczego”

BANK PKO BP:

„Ilekroć w umowie użyto jedno z poniższych określeń oznacza ono odpowiednio:

8) Tabela kursów – Tabelę kursów PKO BP SA obowiązującą w chwili dokonywania przez

PKO BP SA określonych w umowie przeliczeń kursowych, dostępną w PKO BP SA oraz na

stronie internetowej PKO BS SA”,

„W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, stosuje się kurs kupna dla dewiz (aktualna

Tabela kursów) obowiązujący w PKO BP SA w dniu realizacji zlecenia płatniczego”.

Decyzja nr DOZIK-9/2018

DEUTSCHE BANK:

 „Kursy wymiany walut w Tabeli Kursów ustalane są przez Bank w każdym Dniu Roboczym w oparciu o   średni kurs z rynku walutowego (FOREX), ustalany najpóźniej do godziny 9.30 czasu obowiązującego w Polsce („Kurs Bazowy”). Kurs kupna ustalany jest w oparciu o wzór: Kurs Kupna = 2*Kurs Bazowy/(2+Spread Walutowy wyrażony w procentach), a kurs sprzedaży w oparciu o wzór: Kurs Sprzedaży = Kurs Bazowy + (Spread Walutowy wyrażony w procentach*Kurs Kupna)/

2. Wartość Spreadu Walutowego wyrażonego w procentach na dzień zawarcia Umowy wynosi dla waluty CHF: […], Euro: […], USD: […], GBP: […] i może ona ulec zmianie w drodze jednostronnego oświadczenia Banku na zasadach określonych w punkcie 5.4 poniżej. Spread Walutowy wyrażony w procentach jest równy stosunkowi spreadu walutowego wyrażonego kwotowo stanowiącego różnicę pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna waluty obcej określanych w Tabeli Kursów („Spread Walutowy”) do kursu kupna”

2)      Jeśli umowa kredytu zawarta z bankiem zawiera w sobie wskazane, lub podobne postanowienia, udaj się do prawnika, adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w prowadzeniu postępowań przeciwko bankom, po szczegółową poradę. Razem ocenicie szanse powodzenia skierowania reklamacji do banku, oraz wspólnie wyliczycie możliwe zyski oraz koszty postępowania. Codziennie bowiem pojawiają się nowe orzeczenia sądów, wskazujące na kolejne możliwości rozwiązania. Szczególnie zalecany skorzystanie z pomocy profesjonalisty, adwokata lub radcy prawnego, gdyż w przeciwieństwie do podmiotów gospodarczych oferujących swoją pomoc kredytobiorcom, pełnomocnik posiadający tytuł adwokata lub radcy prawnego zobowiązany jest do przestrzegania wielu zasad i spełnienia kilku obowiązków. Przede wszystkim osoby takie są zobowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej oraz wiążą je kodeksy etyki, dlatego możesz mieć pewność, że Twój problem zostanie potraktowany z należytą uwagą i starannością.

3)      Najtrudniej ustalić, ile pieniędzy jest do odzyskania od Banku. Żeby ustalić szacunkową wartość, przed pierwszym spotkaniem z profesjonalistą przygotuj przede wszystkim umowę kredytową, historię rachunku bankowego (spis wszystkich przelewów do banku) i aktualne saldo kredytu (zwykle jest w wysyłanym okresowo przez banki harmonogramie). Dzięki temu, już przy pierwszym spotkaniu możliwe będzie dokonanie wstępnej oceny możliwości i sporządzenie harmonogramu dalszych działań, które mogą przyczynić się do Twojego sukcesu w sporze z bankiem.

Pamiętaj, postanowienia umowne uznane za niedozwolone, są wpisywane do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jeśli któreś z postanowień znajdujących się w umowie, zawartej pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, odpowiada treści postanowieniom wskazanym w tym rejestrze, takie postanowienia nie będą dla kredytobiorcy wiążące i mają wpływ na ważność całej umowy.

adwokat Jarosław Baraniak, Łódź.

Słowa kluczowe: adwokat franki łódź, prawnik franki, kredyty frankowe łódź, kancelaria frankowa łódź, adwokat kredyt frankowy, wygraj z bankiem łódź