505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Obsługa dotacji

W ramach kancelarii adwokackiej w Łodzi adwokat Piotr Majewski i adwokat Sebastian Głogowski prowadzą obsługę dotacji udzielanych podmiotom gospodarczym. W szczególności udzielają pomocy dotyczących wykorzystania przyznanej dotacji z regułami dofinansowania, przygotowując beneficjenta do kontroli realizacji projektu.

Dotacja to nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa o charakterze uznaniowym, udzielana najczęściej przez państwo podmiotom na realizację ich zadań. Jednostka ubiegająca się o nią musi najczęściej spełnić warunki wstępne, określone przez podmiot, który tymi środkami finansowymi dysponuje. Dotacje mogą mieć charakter celowy lub podmiotowy. Dotacje celowe to środki, które mogą być przeznaczone, według ustawy z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych, m.in. na: finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, zadań agencji wykonawczych, czy też kosztów realizacji inwestycji. Dotacja podmiotowa obejmuje środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej (najczęściej dotacje od Unii Europejskiej), przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej. Podstawą prawną udzielania dotacji podmiotowych również jest ustawa z dnia 27.08.2009 o finansach publicznych.

Pierwszym etapem obsługi dotacji są konsultacje i analiza planów inwestycyjnych pod kątem dostępności funduszy unijnych i możliwości ich uzyskania. Następnie należy wybrać najbardziej korzystny program i ocenić realność szans na uzyskanie danej dotacji. Po dokonaniu tych czynności należy rozplanować projekt, przeprowadzić niezbędne konsultacje oraz znaleźć alternatywne rozwiązania. Kolejnym krokiem jest sporządzanie dokumentów aplikacyjnych, czyli wniosków o dotacje, biznes planów, analiz finansowych projektu i jego dokumentacji. Czynności związane z pozyskiwaniem funduszy unijnych należy skonsultować z podmiotami przyznającymi dotacje w trakcie przyznawania wniosków. Następnie przygotowywany jest wniosek o płatność. Rozliczając projekt unijny należy przygotować sprawozdania i dokumentację rozliczeniową w terminach i formie zgodnych z wymogami programu. Proces pozyskiwania funduszy unijnych kończy sporządzenie końcowego sprawozdania z realizacji projektu.