505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Windykacja należności

Adwokat Sebastian Głogowski i adwokat Piotr Majewski posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań windykacyjnym na etapie sądowym. W ramach kancelarii adwokackich w Łodzi reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i dłużników w postępowaniach o zapłatę. Reprezentujemy strony również w postępowaniach zabezpieczających oraz egzekucyjnych.

Windykacja należności to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Windykacja może mieć postać polubowną, sądową, komorniczą (i po komorniczą) lub karną.

Postępowanie windykacyjne można rozpocząć od etapu przedsądowego, podczas którego przeprowadza się negocjacje
z dłużnikiem. Środki polubownego egzekwowania należności to przede wszystkim:

Ostatnie wezwanie do zapłaty powinno zawierać informację, że jeżeli dłużnik nie uiści kwoty, na którą opiewa dług, sprawa zostanie skierowana na drogę sądową. Możliwe jest także zawarcie ugody z dłużnikiem, na mocy której dług może zostać rozłożony na raty. Jeżeli działania w postaci wezwań do zapłaty lub negocjacji nie przyniosą pożądanych efektów, wierzyciel może skorzystać z giełdy wierzytelności. Giełda wierzytelności to utworzony zgodnie z prawem rejestr informacji gospodarczych, który umożliwia zbycie wierzytelności w drodze przelewu wierzytelności na podstawie art. 509 i nast. Kodeksu cywilnego.    

Po wyczerpaniu środków polubownego egzekwowania wierzytelności, jeżeli nie przyniosły one żadnego skutku, następującym po nich środkiem jest wniesienie pozwu do właściwego sądu. Wówczas rozpoczyna się etap sądowy


W pozwie wierzyciel domaga się, by sąd nakazał dłużnikowi zapłatę długu. To na wierzycielu spoczywa ciężar dowodu, że określone roszczenie mu przysługuje i w jakiej wysokości. W postępowaniu wstępnym sąd może rozstrzygnąć sprawę wydając nakaz zapłaty albo skierować sprawę do postępowania zwykłego. Windykacja sądowa prowadzi do uzyskania wyroku zapłaty lub nakazu zapłaty, a jeżeli doprowadzi on do klauzuli wykonalności, staje się wówczas tytułem wykonawczym prowadzącym do finalnej egzekucji komorniczej. Takie postępowanie odbywa się na wniosek wierzyciela lub z urzędu.

Następnym etapem windykacji sądowej jest postępowanie komornicze, w ramach którego sąd może zająć dłużnikowi część wynagrodzenia za pracę lub orzec o egzekucji środków finansowych. Majątek dłużnika zostaje zajęty na poczet jego zobowiązań, co doprowadza do zaspokojenia interesów wierzyciela. Egzekucja komornicza odbywa się na podstawie tytułu wykonawczego (dokument stwierdzający obowiązek spełnienia świadczenia), którym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Co może być takim tytułem egzekucyjnym?

Jeżeli wierzyciel uzyskał już wydany przez sąd tytuł wykonawczy, może złożyć wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji komorniczej. Świadczenie, które ma zostać spełnione przez dłużnika najczęściej przybiera formę świadczenia pieniężnego. Kwota, której zapłaty domaga się wierzyciel nie może przekraczać wartości świadczenia wynikającej
z tytułu wykonawczego. We wniosku kierowanym do komornika o wszczęcie egzekucji powinna zostać wskazana data, od której zaczną być doliczane odsetki. Komornik może zająć tylko to, co zostało wskazane przez wierzyciela, a mogą to być:

Windykacja karna  obejmuje prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu i uchylającemu się od spełnienia świadczenia dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji.

Kiedy może zostać wszczęte postępowanie karne w związku z windykacją wierzytelności?

W razie zaistnienia którejś z wyżej wymienionych sytuacji, należy w pierwszej kolejności przeanalizować stan faktyczny i prawny sprawy poprzez ustalenie przesłanek i okoliczności, które stanowią naruszenie prawa karnego
i  karnego skarbowego, zebranie materiału dowodowego, zweryfikowanie dokumentacji finansowej działalności dłużnika i sprawdzenie jego sytuacji materialnej. Przy ściąganiu długów w trybie windykacji karnej, prokurator kieruje akt oskarżenia, a rozstrzygnięcie zapada w formie wyroku karnego. Odpowiedzialność dłużnika kształtuje się według przepisów Kodeksu karnego; może on zostać ukarany karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności. 

Windykacja należności przepisy prawne

Windykacja należności czyli jaki sposób na dochodzenie zapłaty jest skuteczny i dlaczego warto skorzystać z usług adwokata, którego specjalizacją jest odzyskiwanie wierzytelności.