505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Błąd w sztuce medycznej - odszkodowanie

Obecnie prawo medyczne jest jedną z prężniej rozwijających się gałęzi prawa. Adwokat, radca prawny czy generalnie – prawnik specjalizujący się w  prawie medycznym jest często poszukiwany, zarówno Łódź, Zgierz, Pabianice, Wrocław czy Warszawa. Jako adwokaci którzy w kancelarii adwokackiej w Łodzi często  spotykają się ze sprawami z zakresu prawa medycznego, czy węziej – błędu w sztuce, wiemy, że mimo stałej poprawy poziomu służby zdrowia błędy medyczne zawsze się zdarzają i niestety często łączą się z najpoważniejszymi konsekwencjami. Żadne odszkodowanie czy zadośćuczynienie pieniężne nigdy nie wyrówna doznanego cierpienia, ale  może stanowić chociaż częściową rekompensatę . Dzisiejszy wpis dotyczy błędu w sztuce medycznej, o  odszkodowaniu za błąd medyczny możecie Państwo przeczytać w innych artykułach na stronie bądź uzyskać informację osobiście kontaktując się  z Kancelarią.

Zawód lekarza należy do grona tzw. „zawodów zaufania publicznego”, co oznacza, że osoba wykonująca taki zawód świadczy pomoc innym ludziom. Pacjent, udający się na wizytę lekarską, niewątpliwie obdarowuje lekarza zaufaniem, powierzając mu swoje życie i zdrowie.

Starożytna „przysięga Hipokratesa” a współcześnie „przyrzeczenie lekarskie” zobowiązuje lekarzy do udzielania pomocy medycznej człowiekowi choremu, która ma na celu ratowanie życia lub zdrowia, a także ulżenie w cierpieniu. Od lekarza wymaga się także należytej wiedzy oraz staranności w wykonywaniu zawodu i pewności, że powierzone obowiązki wykonuje z należytą starannością.

Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód zgodnie z nabytymi umiejętnościami i aktualnymi wyznacznikami wiedzy medycznej, za pomocą znanych mu oraz dostępnych metod i środków zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zachowując zasady etyki zawodowej i należytą staranność. Prawo medyczne jest gałęzią prawą, która m.in. reguluje zakres wykonywania zawodu lekarza.

Działanie wbrew ustalonym zasadom sztuki lekarskiej prowadzi do bezprawności zachowania lekarza, która przejawia się w postaci błędu w sztuce lekarskiej.

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

Błąd w sztuce lekarskiej to nieumyślne uszkodzenie ciała lub pozbawienie życia pacjenta wskutek nieświadomości zasad działania lub zaniedbania.

Błąd może być uznany również za karygodny, gdy doszło do niego w sposób widoczny lub można było go uniknąć. Jako błąd poczytuje się również działanie niezgodnie z nauką medycyny.

Wyróżnia się różne postacie błędu lekarskiego:

PRAWO MEDYCZNE - ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Odpowiedzialność karna lekarza za błąd w sztuce lekarskiej może powstać poprzez działanie lub zaniechanie.

Będzie ona uzasadniona jeżeli zajdą uzasadnione przesłanki:

a)       wystąpił błąd, który jest rozumiany jako działanie niezgodne z wiedzą lub praktyką medyczną

b)       ujemny skutek w postaci: naruszenia lub narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia (art.160 kk); nieumyślnego spowodowania śmierci (art.155 kk); ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art.156 kk); średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu (art.157 kk),

c)       związek przyczynowo skutkowy  - zachowanie lekarza należy do przyczyn, które doprowadziły do powstania skutku

d)      wina

Dokonując podsumowania powyższego wywodu, należy podkreślić, że elementem istotnym będzie nieumyślność działania lekarza, czyli brak zamiaru popełnienia przestępstwa, ponieważ celem lekarza jest niesienie pomocy. W praktyce błąd będzie zawsze stanowił element struktury przestępstwa nieumyślnego. Warto również zauważyć, że nie każdy błąd będzie przesłanką do odpowiedzialności karnej, będzie to jedynie błąd, który powstał w wyniku niedbalstwa lub zaniedbania, a zatem został zawiniony.

 

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką "Usługi" - "Prawo medyczne" - adwokat Łódź.

Słowa kluczowe: adwokat Piotr Majewski, adwokat Sebastian Głogowski, prawo medyczne łódź, adwokat prawo medyczne, odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej, odszkodowanie za błąd lekarza łódź, adwokat od prawa medyczne łódź, skuteczny adwokat łódź