505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Odszkodowanie za nierówne traktowanie w wynagrodzeniu dla pielęgniarek

Nierówne wynagrodzenie w pracy – problem, który dotyka pielęgniarki

Współczesny rynek pracy powinien opierać się na zasadach równości i sprawiedliwości. Niestety, nierówne wynagrodzenie jest nadal powszechnym problemem, który dotyka wielu pracowników, w tym pielęgniarki. Różnice w wynagrodzeniu wynikają zostały pogłębione niewłaściwym stosowaniem przez szpitale ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. W tym artykule omówimy, jakie prawa przysługują pielęgniarkom w kontekście odszkodowania za nierówne wynagrodzenie oraz jak skutecznie dochodzić swoich praw.

Odszkodowanie za nierówne wynagrodzenie – podstawy prawne

W Polsce przepisy dotyczące równego traktowania w zatrudnieniu reguluje przede wszystkim Kodeks pracy. Art. 18(3)c Kodeksu pracy jednoznacznie stwierdza, że pracownicy mają prawo do równego wynagrodzenia za taką samą pracę lub pracę o jednakowej wartości. Oznacza to, że pielęgniarki, wykonując podobne obowiązki co ich koledzy i koleżanki, powinni otrzymywać wynagrodzenie w tej samej wysokości.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze pielęgniarek uzależnione od posiadanego poziomu wykształcenia lub wymaganego poziomu wykształcenia. Jednocześnie, jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy, przepisy niniejszego projektu ustawy nie wyłączają stosowania przepisów ogólnych ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), zwanej dalej: „Kodeksem pracy”, dotyczących zasad ustalania wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługujące konkretnemu pracownikowi może być wyższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze i powinno odpowiadać w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniać ilość i jakość świadczonej pracy (zgodnie z art. 78 § 1 Kodeksu pracy). Według art. 18(3)c Kodeksu pracy, pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku (art. 183© § 3 Kodeksu pracy).

W przypadku naruszenia tych przepisów, pracownik ma prawo dochodzić odszkodowania za nierówne wynagrodzenie. Wysokość odszkodowania jest uzależniona od dysproporcji płacowej. WAŻNE – odszkodowania można dochodzić za okres wsteczny – do 3 lat (licząc od początku roku).

Jak ubiegać się o odszkodowanie za nierówne wynagrodzenie?

1. Zbieranie dowodów

Pierwszym krokiem w dochodzeniu odszkodowania za nierówne wynagrodzenie jest zebranie odpowiednich dowodów. Pielęgniarki powinny gromadzić dokumentację, która potwierdza różnice w wynagrodzeniu. Może to obejmować paski wynagrodzeń, umowy o pracę oraz zakresy obowiązków. Warto również ustalić, czy inne pielęgniarki z oddziału również zostały pokrzywdzone przez zaniżenie zarobków.

2. Konsultacja z prawnikiem

Skorzystanie z pomocy doświadczonego adwokata może znacząco zwiększyć szanse na uzyskanie odszkodowania. Kancelaria adwokacka specjalizująca się w prawie pracy, sprawach pielęgniarek i odszkodowaniach za nierówne wynagrodzenie pomoże w analizie sytuacji, przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz reprezentacji przed sądem.

3. Postępowanie sądowe

Jeśli negocjacje z pracodawcą nie przynoszą rezultatów, konieczne jest sprawy do sądu. W trakcie procesu należy udowodnić wykonywanie tych samych obowiązków co pielęgniarki otrzymujące wyższe wynagrodzenie oraz zaniżenie wynagrodzenia. Z wielu względów najlepiej jednym pozwem objąć wiele pielęgniarek – poprawia to pozycję negocjacyjną, przyspiesza postępowanie oraz pozwala zaoszczędzić na kosztach postępowania. Poniżej w ramach ciekawostki zdjęcie pozwu obejmującego grupę 230 pielęgniarek.

Odszkodowanie za nierówne traktowanie w wynagrodzeniu dla pielęgniarek

Przykłady orzecznictwa

Warto zwrócić uwagę na przykłady orzecznictwa sądowego, które potwierdzają skuteczność dochodzenia odszkodowania za nierówne wynagrodzenie. W wielu przypadkach sądy uznają roszczenia pracowników i przyznają im odpowiednie rekompensaty. Przykłady takie mogą stanowić cenną inspirację i wsparcie w walce o swoje prawa. Tytułem przykładu warto wskazać na prawomocny wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 30.11.2022 r. w sprawie o sygn. VIII Pa 59/22, w którym zasądzono na rzecz pielęgniarki kwotę 17 306,55 zł, tytułem odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 marca 2022 r.

Jak wskazał Sąd Okręgowy w uzasadnieniu wyroku, „wyższe wykształcenie i specjalizacja nie stanowiły zatem z całą pewności kwalifikacji wymaganych do tego rodzaju pracy oraz w żaden sposób nie wiązały się z większym zakresem czynności w praktyce i nie miały żadnego znaczenia dla wykonywanych faktycznie zadań. Z powodzeniem bowiem tego rodzaju pracę faktycznie wykonywała położna, bądź pielęgniarka bez wyższego wykształcenia z odbytym kursem kwalifikacyjnym. Zdobycie zaś dodatkowych kwalifikacji (wyższe wykształcenie, specjalizacja) w żaden sposób w rzeczywistości nie przekładało się na różny sposób wykonywania pracy i na różne efekty tej pracy”.

Podsumowanie

Nierówne wynagrodzenie to poważny problem, który nie powinien być ignorowany. Pielęgniarki mają prawo do równego traktowania i godziwego wynagrodzenia za swoją pracę. Dochodzenie odszkodowania za nierówne wynagrodzenie może być trudne, ale z pomocą doświadczonego prawnika jest to możliwe. Kancelaria adwokacka pomoże w każdym etapie procesu, od zbierania dowodów po reprezentację przed sądem.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w walce o swoje prawa, skontaktuj się z naszą kancelarią. Pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie za nierówne wynagrodzenie i zadbać o sprawiedliwość w Twoim miejscu pracy.

Nasze dotychczasowe działania spotkały się ze sporym zainteresowaniem mediów. Więcej, można przeczytać m.in. na:

https://tulodz.pl/wiadomosci-lodz/200-pielegniarek-chce-pozwac-szpital-za-zanizanie-wynagrodzen-pomaga-im-lodzka-kancelaria-prawna/H0ADNo1BpngkU0bBJgjf

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,30585359,pielegniarki-lawinowo-skladaja-pozwy-o-nierowne-traktowanie.html

https://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,29477428,pielegniarka-wygrala-proces-o-nierowne-traktowanie-szpitale.html

Słowa kluczowe: odszkodowanie za nierówne wynagrodzenie, nierówne wynagrodzenie pielęgniarek, prawo pracy, równe traktowanie w pracy, adwokat Łódź, odszkodowanie za dyskryminację w pracy