505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Odszkodowanie za zakażenie szpitalne

Szpital jest miejscem, w którym pacjent powinien otrzymać kompleksową pomoc medyczną. Do adwokata zgłaszają się często pacjenci, którzy zostali poszkodowani w wyniku zakażenia szpitalnego. W erze znacznego postępu technologii medycznych nadal zdarzają się przypadki, w których pacjent w wyniku zaniedbania placówki medycznej nabywa wyjątkowo uciążliwe schorzenie – zakażenie wirusowe lub bakteryjne. Jest to problem niezwykle częsty i bardzo dokuczliwy dla pacjenta, gdyż stwarza potrzebę podjęcia odpowiednich procedur medycznych w celu pełnego powrotu do zdrowia lub chociaż zniwelowania skutków przechodzonej choroby. Zatem poniesienie szkody zarówno w sferze zdrowotnej, jak i finansowej przez zakażonego wydaje się niewątpliwe. Jakie szanse ma zainfekowany pacjent w walce o odszkodowanie od szpitala, który doprowadził do pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta? Adwokat specjalizujący się w sprawach dotyczących błędów medycznych, może pomóc wywalczyć należyte odszkodowanie i zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę w wyniku zaniedbań służby zdrowia. Przed skierowaniem sprawy do dalszego rozpatrzenia przez uprawnione do tego organy należy jednak być świadomym pewnych istotnych faktów.

W praktyce sądowej występuje przekonanie, iż podmioty medyczne są zobowiązane do zachowania najwyższej staranności w celu ochrony pacjenta przed ryzykiem zakażenia chorobą zakaźną. Jednak często w wyniku zaniedbań jednostki medycznej może dojść do już wcześniej wspomnianych nieplanowanych komplikacji. Jako jedne z podstawowych przyczyn zakażenia pacjentów w szpitalach wyróżnia się między innymi:

Zgodnie z art. 2 ust. 33. „Ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi” z dnia 5 grudnia 2008r. pojęcie „zakażenie szpitalne” oznacza zakażenie, które wystąpiło w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych w przypadku, gdy choroba:

  1. nie pozostawała w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie wylęgania albo

  2. wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych, w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania.

Podstawowym warunkiem dochodzenia odszkodowania jest więc udowodnienie, iż pacjent został zakażony dokładnie w momencie przebywania we wskazanej jednostce opieki medycznej. Określenie terminu wylęgania choroby jest jednak uzależnione od gatunkowych cech danego drobnoustroju, a ponadto podanie przez poszkodowanego dokładnego momentu, w którym mógł on zostać zakażony na terenie placówki medycznej jest często bardzo trudne do udowodnienia, a czasami wręcz niewykonalne. Między innymi właśnie dlatego od poszkodowanego nie wymaga się przedstawienia, które dokładnie zaniedbanie okazało się źródłem zakażenia. Wystarczy bowiem jedynie przedstawienie przez poszkodowanego dowodów świadczących o wysokim prawdopodobieństwie jego wystąpienia - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 września 2014 r. (I ACa 233/14). W takim przypadku kluczowe jest wykazanie, że przed wizytą w placówce medycznej nie byliśmy nosicielami wskazanego mikroorganizmu, a ten stan faktyczny uległ zmianie w wyniku hospitalizacji. W praktyce sądowej już od dawna została przyjęta zasada domniemania faktycznego, zgodnie z którą za podstawę ustalenia ciągu wydarzeń uznaje się przekonanie sądu – poparte przez powszechną wiedzę i życiowe doświadczenie - że dany związek przyczynowy między tymi zdarzeniami w naturalnych okolicznościach faktycznie występuje - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (I CK 653/04).

Wszelkie zaniedbanie pracowników placówki medycznej na tym gruncie wiąże się z odpowiedzialnością za dokonaną szkodę. Podstawę prawną roszczenia zakażonego pacjenta stanowią w tym przypadku art. 415 kodeksu cywilnego: „Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.”; oraz art. 417§1. kodeksu cywilnego: „Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.”. Biorąc pod uwagę wysoki stopień skomplikowania spraw o odszkodowanie za zakażenie szpitale, przed wdaniem się w spór ze szpitalem warto skorzystać z porady adwokata lub radcy prawnego specjalizującego się w sprawach medycznych, w tym sprawach dotyczących odszkodowania za zakażenia szpitalne.

Jaka wysokość odszkodowania/zadośćuczynienia za zakażenie szpitalne?

Jeżeli sąd uzna, iż wszystkie przesłanki zostały w danym przypadku spełnione może zasądzić odszkodowanie i zadośćuczynienie na rzecz poszkodowanego pacjenta oraz obciążyć wszelkimi kosztami placówkę medyczną. Kwota odszkodowania powinna stanowić równowartość kosztów jakie powód poniósł w wyniku nabytego z winy jednostki medycznej zakażenia, tzn. koszty powziętego leczenia i rehabilitacji. Nie może ono jednak stanowić źródło wzbogacenia się, gdyż z założenia „odszkodowanie” ma stanowić jedynie pokrycie poniesionych materialnych strat. O wiele trudniejsze do przewidzenia jest, ile może w wynieść kwota zadośćuczynienia. Określenie konkretnej kwoty zadośćuczynienia nie jest łatwe, gdyż jej ustalenie wiąże się z oceną niemożliwych do obiektywnego zinterpretowania niedogodności poniesionych przez zakażonego pacjenta, takich jak: ból, stres oraz emocje towarzyszące jego stanowi zdrowia. Zadośćuczynienie nie może jednocześnie stanowić źródła wzbogacenia (wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2000 roku, III CKN 582/98) a jego wysokość jest uzależniona również od aktualnych warunków i przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa. Przykładowo, w jedne ze spraw prowadzonej przez adwokata z naszej kancelarii adwokackiej w Łodzi, klient uzyskał 500.000,00 zł za zakażenie w szpitali wirusem zapalenia wątroby typu C (HCV). Każdą sprawę adwokat ocenia jednak indywidualnie.

Reasumując, odpowiedzialność placówek medycznych za zakażenie szpitalne pacjenta jest tematem niezwykle rozległym. Każdy poszkodowany ma jednak szansę na dochodzenie odszkodowania przed sądem za zaniedbania szpitali i narażenie na poważne konsekwencje zdrowotne. Mając na uwadze świadomość, iż oczywiście każda tego typu sprawa jest zupełnie inna oraz zawsze istnieje ryzyko przegrania sprawy sądowej zalecamy uprzednio kontakt z adwokatem lub radcą prawnym, który specjalizuje się w sprawach błędów medycznych, w tym zakażeń specjalnych. Pozwoli to zwiększyć szansę na wygranie sprawy oraz ustalić należytą kwotę odszkodowania.

Słowa kluczowe: