505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo karne, sprawy karne

Prawo karne to dziedzina prawa, która przede wszystkim zajmuje się określaniem czynów będących przestępstwami oraz kar grożących za te przestępstwa. Ale nie tylko – reguluje również kwestie związane ze środkami karnymi, takimi jak np. zakaz prowadzenia pojazdów, środkami zabezpieczającymi (np. elektroniczna kontrola miejsca pobytu) oraz wskazuje zasady odpowiedzialności karnej.

Co to jest prawo karne?

W świadomości społecznej, prawo karne kojarzone jest przede wszystkim z karą pozbawienia wolności. Nie jest to rozumowanie do końca prawidłowe, ponieważ w prawie polskim katalog kar jest dużo szerszy. Art. 32 Kodeksu karnego stanowi, iż karami są:

  1. grzywna
  2. ograniczenie wolności
  3. pozbawienie wolności
  4. 25 lat pozbawienia wolności
  5. dożywotnie pozbawienie wolności

Kolejność wyliczenia kar nie pozostaje bez znaczenia – ustawodawca preferuje bowiem stosowanie kar wolnościowych a dopiero w ostateczności – kar pobawienia wolności.

Dziedziną spokrewnioną z prawem karnym jest prawo o wykroczeniach. Należy bowiem podkreślić, że nie każdy czyn zabroniony przez ustawę jest przestępstwem - czyny karalne mniejszej wagi niż przestępstwa, charakteryzujące się niższym stopniem społecznej szkodliwości (a co za tym idzie – zagrożone łagodniejszymi karami) to wykroczenia. Są to czyny zawinione, zabronione przez ustawę pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

Pomoc adwokata w sprawach karnych

Pomoc adwokata w sprawach karnych w wielu sytuacjach może okazać się niezbędna – niezależnie od tego, czy w danej sprawie klient występuje jako oskarżony, czy jako pokrzywdzony. Powierzenie reprezentowania swoich interesów profesjonaliście, zawsze pomaga osiągnąć lepszy rezultat końcowy, aniżeli w wyniku działania ,,w pojedynkę”. Do zadań adwokata należy nie tylko opracowanie skutecznej linii obrony, czy zebranie i przedstawienie przed sądem odpowiednich dowodów, ale również skrupulatne przestrzeganie wszelkich kwestii związanych z procedurą karną, jak terminy na wniesienie środka odwoławczego czy terminy przedawnienia. Komfort psychiczny, jaki daje powierzenie swoich spraw profesjonaliście, jest niebywale doceniany przez klientów Kancelarii.

W celu zasięgnięcia informacji w związku z prowadzeniem spraw karnych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w Łodzi.

Obrona w postępowaniu karnym

Reprezentowanie pokrzywdzonych

Reprezentowanie oskarżyciela prywatnego

Reprezentowanie stron w postępowaniu wykonawczym

Obrona w postępowaniu wykroczeniowym