505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo drogowe

Czym jest prawo drogowe?

Wedle ustawy Prawo o ruchu drogowym, każdy uczestnik ruchu, jak i inne osoby znajdujące się na drodze, obowiązane są do zachowania ostrożności (w niektórych przypadkach nawet szczególnej ostrożności). Uczestnikami ruchu są piesi, kierujący pojazdami, jak również osoby przebywające w pojazdach. Innymi osobami znajdującymi się na drodze są np. osoby wykonujące roboty na drodze. Wszystkie te osoby mają obowiązek unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego lub ruch ten utrudnić.

Pomimo obowiązku zachowania ostrożności, codziennie na polskich drogach dochodzi do setek zdarzeń drogowych. Wbrew temu, co przyjęło się w mowie potocznej, nie każde zdarzenie drogowe jest wypadkiem. Od spowodowania wypadku komunikacyjnego, które stanowi przestępstwo, należy wyraźnie odróżnić spowodowanie kolizji stanowiącej wykroczenie. To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie dla odpowiedzialności sprawcy zdarzenia – najprościej rzecz ujmując, sprawca kolizji odpowie ,,łagodniej” od sprawcy wypadku.

Kolizjami są najczęściej stłuczki, w których żadna z osób nie doznała uszczerbku na zdrowiu trwającemu powyżej siedmiu dni. Zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, sprawca kolizji podlega karze grzywny.

Czym charakteryzują się sprawy związane z prawem drogowym?

Sprawy dotyczące wypadków cechują się o wiele wyższym stopniem skomplikowania, dlatego pomoc doświadczonego adwokata może okazać się niezbędna. Art. 177 § 1 k. k. stanowi, że kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W przypadku, gdy następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu – sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Kwestia rozstrzygania o umyślności bądź nieumyślności naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym ma kluczowe znaczenie dla odpowiedzialności karnej sprawcy wypadku. Już sama wysokość kary, która grozi sprawcy wypadku powinna skłaniać ku zaczerpnięciu fachowej pomocy. Rolą adwokata jest szczegółowa analiza materiału dowodowego i odpowiednie ukształtowanie linii obrony sprawcy wypadku.

Należy podkreślić, że zarówno w przypadku kolizji, jak i spowodowania wypadku dochodzi do zaostrzenia kary, jeżeli sprawca znajdował się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Ponadto, w przypadku skazania za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości, sąd obligatoryjnie orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów.

W przypadku ofiar wypadków, istnieje kilka dróg dochodzenia roszczeń odszkodowawczych Na gruncie prawa cywilnego, zgodnie z art. 436 k. c. odpowiedzialność odszkodowawczą za szkodę na mieniu i osobie wyrządzoną przez ruch pojazdu mechanicznego, ponosi posiadacz pojazdu (np. jeżeli wypadek spowoduje dziecko, które pożyczyło samochód od rodziców – odpowiedzialność ponoszą rodzice). Z uwagi na to, że ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) ma charakter obowiązkowy, wypłatą odszkodowania zajmie się ubezpieczyciel posiadacza pojazdu. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na gruncie prawa cywilnego, poszkodowany może domagać się odszkodowania w postaci renty – tej możliwości nie ma na gruncie prawa karnego. Za to sądy karne, podobnie jak sądy cywilne, orzekają zarówno o odszkodowaniu za szkodę majątkową, jak i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Oznacza to, że możliwości działania jest sporo. Adwokat specjalizujący się w tej dziedzinie z pewnością dobierze drogę najkorzystniejszą dla klienta.

Kancelaria w Łodzi oferuje kompleksową pomoc prawną zarówno dla ofiar wypadków - poprzez wszelkie działania zmierzające do zasądzenia satysfakcjonującego odszkodowania, jak i sprawców zdarzeń drogowych - poprzez ukształtowanie jak najskuteczniejszej linii obrony. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Zakaz prowadzenia pojazdów adwokat Łódź

Czym jest zakaz prowadzenia pojazdów? Zakaz prowadzenia pojazdów to środek karny, terminowy - orzekany od roku do 15 lat wobec sprawców przestępstw oraz wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Sąd, orzekając o zakazie prowadzenia pojazdów, orzeka rodzaj pojazdu, któremu podlega zakaz, a także czas, na jaki zostaje orzeczony.

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Adwokat Łódź.

Adwokat zajmujący się sprawami karnymi bardzo często spotyka się ze sprawami dotyczącymi prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości. Do naszej kancelarii w Łodzi często zgłaszają się klienci szukający pomocy w związku z zarzutem kierowania pojazdem pod wpływem alkoholu. Na czym zatem polega to przestępstwo od strony kodeksy karnego? 

Zmiana wykonywania zakazu prowadzenia pojazdu – „alkoblokada”

Kontynuując cykl wpisów dotyczących zakazu prowadzenia pojazdów, dzisiaj chcielibyśmy skupić się na art. 182a Kodeksu Karnego Wykonawczego, który stwarza możliwość skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów. W poprzednich wpisach poruszaliśmy kwestię prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości oraz zakazu prowadzenia pojazdów. Doświadczony adwokat w sprawach karnych pomaga klientom również po uprawomocnieniu się wyroku.