505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo pracy

Prawo pracy to wszelkie regulacje prawne stanowiące o prawach i obowiązkach pracowników i pracodawców, zawarte przede wszystkim w Kodeksie pracy, ale i w innych źródłach prawa. Warto podkreślić, że poza przedmiotem zainteresowania prawa pracy pozostają kwestie związane z zatrudnieniem niepracowniczym, a więc opartym na innym stosunku prawnym, niż stosunek pracy – mowa przede wszystkim o stosunku zatrudnienia typu cwyilnoprawnego (umowa zlecenia, umowa o dzieło).

Prawo pracy - podstawowe prawa pracownika

Do podstawowych praw pracownika należą:

Prawo pracy - obowiązki pracownika

Obowiązkami pracownika są m. in.:

Prawo pracy - prawa pracodawcy

Prawa pracodawcy to:

Prawo pracy - obowiązki pracodawcy

Obowiązki pracodawcy są następujące:

Na gruncie wymienionych praw i obowiązków pracownika i pracodawcy może powstawać wiele sporów, a rolą adwokata będzie rzetelna pomoc w rozwiązywaniu ich.

W przypadku formy umowy o pracę, należy wskazać, iż zgodnie z art. 29 § 2 Kodeksu pracy umowę o pracę zawiera się na piśmie. Od tej zasady istnieje jednak wyjątek, mianowicie, jeżeli umowa o pracę nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy, potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Oznacza to, że przystąpienie do pracy bez chociażby potwierdzenia na piśmie przez pracodawcę ustaleń co do stron, rodzaju i warunków umowy, nie odniesie skutku w postaci ważnego zawarcia umowy o pracę.

Częstym problemem, z którym klienci zgłaszają się do Kancelarii, jest niezgodne z prawem rozwiązanie umowy przez pracodawcę. Przykładowo, pracodawca może dopuścić się wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę. Przyczynami takiej wadliwości są m. in. brak podania przyczyny w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy na czas nieokreślony, naruszenie przepisów o ochronie szczególnej, czy zastosowanie krótszego niż wymagany okresu wypowiedzenia. W zależności od rodzaju wypowiadanej umowy, pracownikowi przysługują różnego rodzaju roszczenia. Natomiast wspólnym roszczeniem występującym przy wadliwym wypowiedzeniu zarówno umowy o pracę na czas nieokreślony, umowy o pracę na czas określony jak i umowy o pracę na okres próbny jest roszczenie o odszkodowanie. Jeżeli pracownik poweźmie wątpliwości, co do prawidłowości rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, warto skorzystać z pomocy adwokata, który doradzi, jaką drogę w danej sprawie należy obrać oraz poprowadzi sprawę w celu uzyskania odszkodowania.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Obsługa pracodawców

Obsługa pracowników