505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Prawo administracyjne

Adwokat Sebastian Głogowski oraz adwokat Piotr Majewski w ramach kancelarii adwokackiej w Łodzi prowadzą sprawy z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego. Do typowych spraw prowadzonych przez kancelarię należą sprawy związane z rozgraniczeniami gruntów, z zakresu prawa budowlanego czy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Reprezentujemy klientów przed organami administracji oraz przed sądami administracyjnymi.

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne powstające pomiędzy różnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Ta gałąź prawa obejmuje także normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.

Prawo administracyjne jest uznawane za jedną z najobszerniejszych dziedzin prawa, ponieważ jego zakres nie został nigdzie określony. W doktrynie używa się pojęcia „wielkiej reszty”, co oznacza że prawo administracyjne zajmuje się wszystkimi pozostałymi kwestiami prawnymi, które nie zostały uregulowane przez inne dziedziny. Jedną
z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego 
w celu jego wykonania. Prawo administracyjne może mieć postać materialną oraz formalną.

Prawo administracyjne materialne zawiera normy prawa administracyjnego określające strukturę organów administracji, ich zadania własne oraz zlecone, a także prawa i obowiązki podmiotów stosunku administracyjnego.
Do źródeł prawa administracyjnego materialnego klasyfikują się akty normatywne regulujące strukturę, zadania
i zakres kompetencji poszczególnych organów administracji.

Prawo administracyjne formalne zawiera normy określające tryb postępowania organów administracji. Przede wszystkim zostały one zawarte w Kodeksie postępowania administracyjnego z 1960 roku.

Normy prawa administracyjnego materialnego i formalnego mają charakter bezwzględnie obowiązujący, bowiem osoby, do których zostały one skierowane muszą postępować dokładnie tak, jak ustawodawca wskazał w tych normach.

Dla stosunku administracyjnoprawnego charakterystycznym jest to, że jedną ze stron musi być organ administracji publicznej, który z mocy samego prawa wyposażony jest w uprawnienia władcze, które może zastosować wobec drugiej strony tego stosunku (ale tylko w przypadkach i granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa).

Na pomoc prawną w dziedzinie prawa administracyjnego składają się: