505 567 895 507 692 160 kancelaria@gm-adwokaci.pl Łódź, ul. Kilińskiego 177 lok. 2

Windykacja należności przepisy prawne

Przez windykację należności rozumiemy dochodzenie naszych wierzytelności od innej osoby lub firmy najczęściej na podstawie zobowiązania umownego. Na gruncie prawa cywilnego definicję zobowiązania zawarto w art. 353 § 1 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którym: Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić. Najczęstszym przykładem powstania zadłużenia jest brak zapłaty przez dłużnika za faktury wystawione przez wierzyciela w wykonaniu zawartej przez strony umowy np. sprzedaży, dostawy, najmu lub innej świadczonej usługi. Przykładowy wierzyciel dostarczył produkty dłużnikowi, zaś ten za nie zapłacił w umówionym terminie i w dalszym ciągu nie zamierza wykonać swojej części umowy polegającej na przekazaniu określonej kwoty pieniężnej. Czym to skutkuje?

Po pierwsze należy zwrócić uwagę, iż w przypadku niepodjęcia żadnych czynności, dłużnik po pewnym czasie może skutecznie podnieść zarzut przedawnienia i skutecznie uniknąć zapłaty. Przykładowe terminy przedawnienia zostały przez nas wskazane w innym artykule, który możecie Państwo znaleźć klikając w link o oddłużaniu. Oprócz powyższego dłużnik może wyzbyć się majątku czym skutecznie wydłuży i utrudni proces odzyskania należności oraz spowoduje, że cała procedura stanie się bardzo kosztowna. Dlatego zalecam w miarę szybki kontakt z naszą kancelarią celem podjęcia odpowiednich kroków prawnych.

Po drugie zgodnie z art. 481 § 1 k.c. Jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. Dłużnicy często powołują się, iż skoro zapłacili należność główną to odsetki się już nie należą co jest oczywistą nieprawdą. W ten sposób jedynie zamykają dalszą możliwość ich naliczania.

Po trzecie należy wskazać, że w przypadku gdy mamy do czynienia z transakcją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. to w zgodzie z jej art. 10 wierzycielowi przysługują bez wezwania, także rekompensata za koszty odzyskiwania należności, stanowiąca równowartość kwoty:

1) 40 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego nie przekracza 5000 złotych;

2) 70 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest wyższa niż 5000 złotych, ale niższa niż 50 000 złotych;

3) 100 euro - gdy wartość świadczenia pieniężnego jest równa lub wyższa od 50 000 złotych.

* definicja transakcji handlowej w rozumieniu ww. ustawy: umowa, której przedmiotem jest odpłatna dostawa towaru lub odpłatne świadczenie usługi, jeżeli strony, o których mowa w art. 2 (przedsiębiorcy, osoby wykonujące wolny zawód etc), zawierają ją w związku z wykonywaną działalnością;

Dlaczego warto udać się do adwokata, który trudni się w windykacji należności?

Po pierwsze, w celu uzyskania zapłaty w sposób polubowny co jest naszym priorytetem. Na początku na podstawie prowadzonej przez naszą kancelarię windykacji prowadzimy działania skierowane na odzyskanie Państwa należności bez konieczności kierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, tak aby nie generować dodatkowego stresu oraz kosztów, a państwa środki odzyskać jak najszybciej. Zawsze zmierzamy w kierunku ugodowego zakończenia sporu aby nie narazić Państwa i prowadzonych przez Was firm na negatywne konsekwencje związane z procedurą odzyskania wierzytelności. Staramy się znaleźć sposoby dogodne dla obu stron powstałego sporu zarówno dla wierzyciela jak i jego dłużnika. Naszym celem jest przeprowadzenie windykacji w sposób najmniej dotkliwy dla dłużnika, z którym często nasi klienci są w stałych relacjach handlowych, a prowadzenie ostrej windykacji z pewnością nie rokuje dalszą owocną współpracą. Odzyskanie wierzytelności bez wytaczania powództwa możliwe jest także na drodze ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem. Takie ugody mają moc prawną równą sądowym wyrokom (ugoda sądowa zawarta przed mediatorem uzyskuje ją po zatwierdzeniu jej przez sąd) i po nadaniu na nie klauzuli wykonalności można je skierować do komornika sądowego celem przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Po drugie w celu zabezpieczenia wierzytelności przed przedawnieniem w przypadku gdyby pozostawał wyjątkowo krótki termin na przedawnienie zobowiązania. Obecnie dłużnik nie musi podnosić zarzutu przedawnienia gdyż sąd rozpoznający sprawę bada to z urzędu. Skuteczny adwokat poprzez podjęcie stosownych kroków prawnych przerwie bieg terminu przedawnienia, a zgodnie z art. 124 § 1 k.c. Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo.

Po trzecie, w przypadku bezskuteczności windykacji w sposób ugodowy, należy się z nami skontaktować w celu poprowadzeniu sprawy o zapłatę w Państwa imieniu przez naszą kancelarię przed sądem aby uzyskać stosowne orzeczenie (wyrok, nakaz zapłaty), z którym możemy się udać do komornika sądowego i w drodze przymusowej egzekucji odzyskać Państwa pieniądze. Sprawy o zapłatę z założenia wydają się sprawami prostymi. Jednakże sprytni dłużnicy, a zwłaszcza tacy którzy mają duże doświadczenie w unikaniu realizacji swoich zobowiązań potrafią skrzętnie je skomplikować podnosząc szereg zarzutów na swoją obronę. Robią to chociażby w celu wydłużenia procesu, tak aby zdążyć upłynnić swój majątek co zdecydowanie komplikuje sytuację wierzyciela. Gdy takie działania Państwo nam zasygnalizują zawsze analizujemy sprawę pod kątem uzyskania stosownego zabezpieczenia przez komornika sądowego jeszcze zanim zapadnie końcowe orzeczenie sądowe (wyrok lub nakaz). W przypadku dłuższej współpracy z naszą Kancelarią posiądą Państwo wiedzę jak najlepiej działać w przypadku transakcji z niepewnymi kontrahentami. Jakie zastrzeżenia zawierać w umowach, jak zabezpieczać transakcje oraz jak prowadzić dokumentacje na poczet ewentualnych spraw sądowych.

Po czwarte jako profesjonaliści zapewniamy kompleksową obsługę sprawy zarówno na etapie sądowym jak i egzekucyjnym. Po powierzeniu nam windykacji Państwa wierzytelności i podpisaniu pełnomocnictwa (o którym szerzej w artykule o pełnomocniku) prowadzimy sprawę kładąc nacisk na uzyskanie stosunkowo szybkiego rezultatu, stale ją monitorując tak aby osiągnąć cel w możliwie jak najszybszym czasie.

Marginalnie wskażę, iż zapewniamy windykację na terenie całego kraju ze szczególnym uwzględnieniem takich miast jak Łódź, Warszawa, Poznań, Gdańsk i Gdynia.

Jakie dokumenty potrzebne są do windykacji należności?

Końcowo postaram się wskazać, jakie dokumenty są konieczne w przypadku powierzenia nam sprawy do jej poprowadzenia. Podkreślę tylko, iż jest to przykładowa wymiana gdyż sprawy różnią się od siebie niemniej jednak w pracy zawodowej najczęściej spotykamy się z takimi rodzajami spraw gdzie niżej wymienione dokumenty dostarczane są nam najczęściej:

Łódź, adwokat Sebastian Głogowski

 

Słowa kluczowe: